Algemene Voorwaarden VANDERSTELT

VANDERSTELT  is als handelsnaam ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 59264403 Real Company B.V.

1) Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Real Company B.V. (hierna “Real Company”) en overeenkomsten tussen Real Company en haar opdrachtgevers.

b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

c) Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

2) Aard van de opdracht

a) Real Company houdt zich bezig met de bemiddeling bij aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende zaken, en/of administratief en commercieel beheer van onroerende zaken, en/of advisering, interim management en begeleiding op het gebied van vastgoed ten aanzien van financiering, asset management, strategie en herstructurering.

b) De opdracht omvat nimmer het verstrekken van juridisch, fiscaal, financieel, beleggings-, investerings-, bouwkundig, (bouw)technisch advies en/of (bouw)projectontwikkeling, (advisering op het gebied van) beheer van gelden, geldswaarden, fondsen of andere waarden.

3) Totstandkoming en wijziging overeenkomsten

a) Offertes van Real Company zijn vrijblijvend.

b) Overeenkomsten komen tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale aanvaarding door de opdrachtgever van een offerte van Real Company, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Real Company van de (al of niet mondeling) verstrekte opdracht, of door een schriftelijke offerte van Real Company waaraan door partijen uitvoering wordt gegeven. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mailbericht.

c) De overeenkomst van opdracht wordt exclusief met Real Company aangegaan. Opdrachtgever onthoudt zich voorts gedurende de looptijd van de overeenkomst van activiteiten die Real Company (kunnen) belemmeren in de uitvoering van de opdracht. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst op andere wijze of via een andere weg de beoogde overeenkomst (koop/verkoop, huur/verhuur, of anderszins) tot stand komt, is opdrachtgever de overeengekomen courtage verschuldigd.

d) Wijzigingen in bestaande overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

e) Real Company heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

f) De opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Real Company worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Real Company voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

g) De artikelen 7:404, 7:409 en 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

4) Looptijd en einde van de overeenkomst, loon bij voortijdig einde

a) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, of voor een bepaald project, eindigt deze in beginsel door verloop van de bepaalde tijd of op de dag van de eindoplevering van het project.

b) Indien opdrachtgever tussentijds opzegt, de opdracht terugneemt, heeft Real Company recht op de overeengekomen courtage over de vraagprijs. Tevens zullen dan de gemaakte externe kosten door opdrachtgever worden betaald.

c) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

d) Opzegging moet schriftelijk geschieden.

5) Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigings-, marketing-, dataroom, fotokosten en kosten van ingeschakelde derden.

6) Betaling

a) Indien sprake is van een bemiddelingsovereenkomst en overdracht van een of meer onroerende zaken, geschiedt de betaling bij notarieel transport. Opdrachtgever geeft hierbij voor zover vereist een onherroepelijke volmacht aan Real Company om mede namens opdrachtgever de factuur aan de instrumenterend notaris te overhandigen met het oog op de notariële eindafrekening. In alle overige gevallen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.

b) Indien Real Company genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is de opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Real Company te vergoeden, althans de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 1.500,00.

c) De opdrachtgever is niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Real Company.

d) Betalingen door opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.

e) Indien er meer opdrachtgevers zijn, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk.

7) Aansprakelijkheid

a) Real Company voert opdrachten te allen tijde uit naar beste weten en kunnen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar neemt nimmer een resultaatsverbintenis op zich. Real Company verstrekt nimmer enige garantie, op welke wijze dan ook, ten aanzien van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) te verwachten rendementen en is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de uitvoering van de opdracht.

b) In alle gevallen is Real Company slechts aansprakelijk voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval dekking verleent.

c) Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Real Company beperkt tot maximaal de opdrachtsom, althans in alle gevallen maximaal € 250.000,00.

d) Real Company is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Real Company, haar medewerkers, en/of door of namens Real Company ingeschakelde derden.

e) Opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn, met schade waarvoor zij Real Company aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Real Company, op straffe van verval van eventuele aanspraken.

8) Intellectuele eigendomsrechten

a) Real Company is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

b) Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Real Company voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9) Vertrouwelijkheid

a) Real Company zal volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die zij zal verkrijgen in verband met de opdracht.

b) Het voorgaande is niet van toepassing op informatie die:

i) van algemene bekendheid is, zonder dat zulks het gevolg is van het niet-nakomen door Real Company van de verplichtingen tot geheimhouding; of

ii) bekend dient te worden gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting van dwingende aard die rust op Real Company.

10) Toepasselijk recht, bevoegde rechter

a) Overeenkomsten tussen Real Company en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

b) De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Real Company en opdrachtgever.

TERUG