VANDERSTELT - Algemene voorwaarden - Loodje

Algemene Voorwaarden VANDERSTELT

VANDERSTELT is een handelsnaam van Real Company B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59264403

1) Toepasselijkheid 

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van Real Company B.V. (hierna “VANDERSTELT”) en overeenkomsten tussen VANDERSTELT en haar opdrachtgevers.

b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

c) Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.d) Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen VANDERSTELT en Opdrachtgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VANDERSTELT.

e) VANDERSTELT is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval VANDERSTELT hiertoe overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Voorwaarden.

2) Aard van de opdracht 

a) VANDERSTELT houdt zich bezig met de bemiddeling bij aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende zaken, en/of administratief en commercieel beheer van onroerende zaken, en/of advisering, interim management en begeleiding op het gebied van vastgoed ten aanzien van financiering, asset management, strategie en herstructurering.

b) De opdracht omvat nimmer het verstrekken van juridisch, fiscaal, financieel, beleggings-, investerings-, bouwkundig, (bouw)technisch advies en/of (bouw)projectontwikkeling, (advisering op het gebied van) beheer van gelden, geldswaarden, fondsen of andere waarden.

3) Totstandkoming en wijziging overeenkomsten 

a) Offertes/aanbiedingen van VANDERSTELT zijn vrijblijvend.

b) Overeenkomsten komen tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale aanvaarding door de opdrachtgever van een offerte/aanbieding van VANDERSTELT, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door VANDERSTELT van de (al of niet mondeling) verstrekte opdracht, of door een schriftelijke offerte/aanbieding van VANDERSTELT waaraan door partijen uitvoering wordt gegeven. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mailbericht.

c) De overeenkomst van opdracht wordt exclusief met VANDERSTELT aangegaan. Opdrachtgever onthoudt zich voorts gedurende de looptijd van de overeenkomst van activiteiten die VANDERSTELT (kunnen) belemmeren in de uitvoering van de opdracht. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst op andere wijze of via een andere weg de beoogde overeenkomst (koop/verkoop, huur/verhuur, of anderszins) tot stand komt, is opdrachtgever desondanks de overeengekomen courtage verschuldigd.

d) Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

e) VANDERSTELT heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

f) De opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan VANDERSTELT worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart VANDERSTELT voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

g) Opdrachten verstrekt aan bij VANDERSTELT werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend verstrekt aan VANDERSTELT, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft, wordt uitgesloten. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt, wordt eveneens uitgesloten.

4) Looptijd en einde van de overeenkomst, loon bij voortijdig einde 

a) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, of voor een bepaald project is deze voor de opdrachtgever tussentijds niet opzegbaar. De overeenkomst eindigt in dat geval in beginsel door verloop van de bepaalde tijd of op de dag van de eindoplevering van het project.

b) Indien opdrachtgever tussentijds opzegt, de opdracht terugneemt, heeft VANDERSTELT recht op de overeengekomen courtage over de vraagprijs. Tevens zullen dan de gemaakte externe kosten door opdrachtgever worden betaald.

c) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

5) Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigings-, marketing-, dataroom, fotokosten en kosten van ingeschakelde derden.

6) Betaling 

a) Indien sprake is van een bemiddelingsovereenkomst is de overeengekomen courtage verschuldigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met betrekking tot een of meer onroerende zaken. De betaling geschiedt uiterlijk bij notarieel transport, tenzij deze geen doorgang vindt om een reden die buiten de invloedssfeer van VANDERSTELT ligt, in welk geval betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever geeft hierbij voor zover vereist een onherroepelijke volmacht aan VANDERSTELT om mede namens opdrachtgever de factuur aan de instrumenterend notaris te overhandigen met het oog op de notariële eindafrekening. In alle overige gevallen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Termijnen in dit artikel zijn fatale termijnen.

b) Indien VANDERSTELT genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is de opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan VANDERSTELT te vergoeden, althans de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 1.500,00.

c) De opdrachtgever is niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op VANDERSTELT.

d) Betalingen door opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.

e) Indien er meer opdrachtgevers zijn, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk.

7) Aansprakelijkheid 

a) VANDERSTELT voert opdrachten te allen tijde uit naar beste weten en kunnen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar neemt nimmer een resultaatsverbintenis op zich. VANDERSTELT verstrekt nimmer enige garantie, op welke wijze dan ook, ten aanzien van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) te verwachten rendementen en is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de uitvoering van de opdracht.

b) In alle gevallen is VANDERSTELT slechts aansprakelijk voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval dekking verleent.

c) Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van VANDERSTELT beperkt tot de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor VANDERSTELT aansprakelijk is en welk factuurbedrag is betaald, tot maximaal de (betaalde) opdrachtsom, althans in alle gevallen maximaal € 100.000,00.

d) VANDERSTELT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VANDERSTELT, haar medewerkers, en/of door of namens VANDERSTELT ingeschakelde derden.

e) VANDERSTELT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

f) Opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn, met schade waarvoor zij VANDERSTELT aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij VANDERSTELT, op straffe van verval van eventuele aanspraken.

g) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens VANDERSTELT één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat VANDERSTELT daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

8) Intellectuele eigendomsrechten 

a) VANDERSTELT is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

b) Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart VANDERSTELT voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9) Vertrouwelijkheid 

a) Partijen zullen volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die zij zullen verkrijgen in verband met de opdracht. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst.

b) Het voorgaande is niet van toepassing op informatie die:

c) van algemene bekendheid is, zonder dat zulks het gevolg is van het niet-nakomen door een der partijen van de verplichtingen tot geheimhouding; of

d) bekend dient te worden gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting van dwingende aard die rust op een der partijen.

10) Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

a) Overeenkomsten tussen VANDERSTELT en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan (een deel van) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.

b) De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen VANDERSTELT en opdrachtgever.

 

Versie: oktober 2022

VANDERSTELT - Logo